Roczne sprawozdania finansowe - co mają na celu i kto musi je sporządzać?

Prowadzenie każdego biznesu wiąże się z koniecznością wykonywania wszystkich powinności nakładanych przez istniejące regulacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o określanie i odprowadzanie swoich zobowiązań podatkowych. By móc zrobić to prawidłowo, niezbędne okaże się jednak skorzystanie z profesjonalnej obsługi księgowej w postaci biura rachunkowego. W Wejherowie w zadaniach z tego obszaru specjalizuje się DB Księgowość, zajmująca się prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także księgowością oraz obsługą kadrowo-płacową. Ważną częścią obowiązków podatkowych jest właściwa sprawozdawczość finansowa. Przekonajmy się, z czym się ona wiąże.

Czym są roczne sprawozdania finansowe?

Roczne sprawozdania finansowe to dokumentacja niezbędna ze względów formalnych, a także ułatwiająca pracę kadrze zarządzającej firmą. Jej podstawowymi elementami jest bilans oraz rachunek zysków i strat. Bilans to szczegółowe zestawienie aktywów, czyli 
majątku przedsiębiorstwa (np. posiadanych środków trwałych, gotówki, zapasów materiałów i wyrobów gotowych), jak również pasywów, a zatem zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych (w tym m.in. zaciągniętych kredytów, zobowiązań względem dostawców i pracowników). Rachunek zysków i strat to informacja o osiągniętych podczas roku obrachunkowego przychodach oraz poniesionych kosztach, pokazująca poziom wypracowanego zysku.

Kto sporządza roczne sprawozdanie finansowe?

Obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na podmiotach, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Będzie ona niezbędna dla kapitałowych spółek prawa handlowego, a zatem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, a także spółek komandytowo-akcyjnych oraz części spółek osobowych. Dla pozostałych firm jest to obowiązkowe przy przekroczeniu limitu przychodu, który wynosi równowartość 2 milionów euro. Sprawozdania są przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego, a także do właściwego Urzędu Skarbowego, a ponadto przekazywane udziałowcom, akcjonariuszom bądź wspólnikom.