Jak prowadzić pełną księgowość?

Każda firma musi dokumentować przeprowadzane przez siebie transakcje i rejestrować je w swoich księgach rachunkowych. W zależności od formy prawnej, w jakiej działa oraz wielkości uzyskiwanych przychodów, a w niektórych przypadkach również branży, w grę wchodzi księgowość uproszczona tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów, o ile przedsiębiorca spełnia dodatkowe warunki, co do wysokości osiąganych wpływów oraz charakteru swej branży. Alternatywą jest tzw. pełna księgowość. We wszystkich tych przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie współpraca z dobrym biurem rachunkowym. W Wejherowie wsparcia w tym zakresie udziela firma DB Księgowość, zajmująca się także obsługą kwestii płacowych i kadrowych. Przekonajmy się, co wiąże się z pełną księgowością i sprawdźmy, kto musi ją prowadzić.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości będzie konieczne w przypadku kapitałowych spółek prawa handlowego, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jest ona też wymagana dla spółek komandytowych i komandytowo akcyjnych. Okaże się niezbędna także wówczas, gdy firma nie spełnia wymogów dla księgowości uproszczonej. Może więc dotyczyć również jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej, partnerskiej oraz cywilnej. Warto pamiętać, że wymóg pełnej księgowości jest też związany z konkretnymi rodzajami działalności np. bankowością.

Jak wygląda pełna księgowość?

Pełna księgowość oznacza konieczność przygotowania planu kont oraz zaprowadzenia księgi głównej do rejestrowania informacji o wszystkich mających miejsce zdarzeniach gospodarczych z udziałem danej firmy. Muszą one być też zapisywane chronologicznie w dzienniku. Potrzebna będzie księga pomocnicza, do zbierania danych o rozliczeniach dodatkowych. Nie obejdzie się bez zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Częścią dokumentacji jest inwentarz, czyli wykaz wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa. Podmioty, prowadzące pełną księgowość są zobowiązane do sporządzania na koniec roku obrachunkowego sprawozdań finansowych, tj. rachunku zysków i strat oraz bilansu.